Centro di Lingua Italiana

Het CENTRO DI LINGUA ITALIANA is dé plek om de Ital­i­aanse taal te leren in Rot­ter­dam.

Het CENTRO DI LINGUA ken­merkt zich door de pro­fes­sionele aan­pak van docen­ten en effi­ciënte organ­isatie van de cur­sussen. De pret­tige sfeer in de school draagt bij aan een effec­tief en plezierig leer­pro­ces voor de stu­den­ten.

In de cur­sussen van CENTRO DI LINGUA wor­den de taalkundi­ge en gram­mat­i­cale kant van het Ital­i­aans behan­deld in com­bi­natie met ken­nis van het Ital­i­aanse cul­tureel erf­goed. Deze aan­pak maakt de lessen inter­es­sant en inter­ac­tief, en ver­rijkt het leer­pro­ces met basisken­nis van de Ital­i­aanse cul­tu­ur en geografie. Deze zijn van belang om de taal en haar regionale nuances goed te kun­nen begri­jpen.

 
}

Nieuws

  1. november 6, 2017

    De inschri­jvin­gen voor de cur­sussen vanaf 9 Jan­u­ari 2018 zijn open!

    OPEN HUIS: Don­derdag 4 Jan­u­ari, tussen 18.30 en 20.30

    read more

}

De School

De school startte in 2010 met een kleine Ital­i­aanse cur­sus bin­nen het pro­gram­ma van de Spaanse school EL ABANICO. Na twee suc­cesvolle jaren startte CENTRO DI LINGUA in de zomer van 2013 als onafhanke­lijke school.

}

Locatie

LOCATIE

Cen­tro di Lin­gua Ital­iana is geves­tigd in het hart van Rot­ter­dam! De entree, op begane grond, is op de zijkant van het “Tim­mer­huis” en de lokalen kijken naar het water (Delft­se­vaart).

De school biedt haar stu­den­ten een pret­tige omgev­ing voor studie en ont­moet­ing, een gebouw met lichte klaslokalen en een koffiebar voor een warm ont­vangst (vanaf zomer 2017!). Daar­naast is veel keus uit cafés en restau­rants in de buurt.

}

Cur­sussen

Als je graag de Ital­i­aanse taal wilt leren op een dynamis­che en inter­es­sante wijze, dan is CENTRO DI LINGUA ITALIANA de plek voor jou. De school biedt cur­sus­reek­sen aan van 11 weken, waar­bij elke les 1,5 uur duurt. Het lespro­gram­ma bedraagt in totaal 16,5 uur.

De cur­sussen begin­nen ieder jaar in sep­tem­ber, jan­u­ari en april. De groepen zijn klein (tussen 6 en max 10 stu­den­ten) en de lessen wor­den gegeven in het Ital­i­aans. (Ken­nis van het Ned­er­lands is niet nodig.)

De cur­sussen, die op 9 jan­u­ari 2018 begin­nen, zijn:

Base 1 — A1.1 

woens­dag 18.20−19.50 uur

Base 2 — A1.2

don­derdag 18.25−19.55 uur

Base 3 — A1.3

dins­dag  18.25−19.55 uur

Ele­mentare 1 — A2.1

dins­dag  20.05−21.35 uur

Inter­me­dio 2— B1.2

don­derdag  20.05−21.35 uur

Con­ver­sazione (vanaf B1)

op aan­vraag, min­i­maal 4 per­so­n­en.

Read on »

 
}

Taalkundig Cen­trum

student2

Het CENTRO DI LINGUA ITALIANA is geves­tigd in een belan­grijk taalkundig cen­trum van de stad. In het gebouw deelt zij haar ruimtes met CBE en EL ALBANICO. Hier wor­den taal­cur­sussen in het Engels, Ned­er­lands, Spaans en Turks gegeven. Kor­tom, een inspir­erende omgev­ing voor stu­den­ten en docen­ten om taal en cul­tu­ur uit te wis­se­len.

http://​www​.el​-aban​i​co​.nl/

http://​www​.cbe​lan​guages​.nl/

}

Con­tact

Leslokalen en “open huis”:

Haag­seveer 62 (begane grond)
3011 DA Rot­ter­dam

Sec­re­tari­aat:

Tel: 06 47484746
Email: info@​centrodilinguaitaliana.​com

Read on »